Βιβλιογραφία: Τα βιβλία του 19ου αιώνα της βιβλιοθήκης του Λευτέρη Τσίλογλου

Συντομογραφίες

ΓΑΚ: Γενικός αριθμός καταλόγου 

ΧΚ : Χρόνος κτήσης
ΤΕ : Τόπος έκδοσης
ΤΚ : Τόπος κτήσης ( Όπου δεν αναφέρεται τόπος εννοείται η Αθήνα)

Δεκαετία 1801- 1810

1802 Ιωνάς Ιερ. Σπαρμιώτης: Σύνοψις των κωνικών τομών.
ΤΕ Αυστρία ΓΑΚ 115 ΧΚ 1982

1803 Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως : Πρόχειρος Αριθμητική.
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 118 ΧΚ 1985

1803 Ευγενίου του Βουλγάρεως : Στοιχεία Μεταφυσικής- Οντολογία
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 119 ΧΚ 1987

1803 (Μ) Παλάνου Βασιλόπουλου : Έκθεσις ακριβεστάτη της Αριθμητικής
ΤΕ Βενετία ΓΑΚ 108 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1804 Γ. Βεντότη : Λεξικόν δίγλωσσον Ρωμαϊκής- Γαλλικής διαλέκτου.
Τόμος Α ΤΕ Αυστρία ΓΑΚ 129 ΧΚ 1980
Τόμος Β ΤΕ Αυστρία ΓΑΚ 462 ΧΚ 1995

1804 Γρηγόριος Κωνσταντάς : Στοιχεία Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής.
ΤΕ Βενετία ΓΑΚ 128 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη.

1807 Κ. Μ. Κούμα Σειρά στοιχειωδών Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών.
Τόμοι 1,2,3,4,5,6,7 και 8
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 110 ΧΚ 1984 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1808 Κ. Μ. Κούμα Χημείας Επιτομή
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 117 ΧΚ 1988

1808 Κυριάκου Καπενανάκη: Σχολαστική Γεωγραφία Γασπάρεως. Περί της
Μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας.
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 111 ΧΚ 1985

1808 Συλλογή των εν επιτομή τοις πάλαι ΓΕΩΓΡΑΦΗΘΕΝΤΩΝ
Ζωσιμάδων Τόμος 2ος
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 433 ΧΚ 1992
1809 Θωμά Δημητρίου του Σιαστέως. Χειραγωγός έμπειρος της
Πραγματείας.
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 428 ΧΚ 1992
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1811-1820


1812 Νεόφυτος Δούκας : Λόγοι των αττικών Ρητόρων. Τόμος πέμπτος
Ουλπιανός
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 2209 ΧΚ 2002

1813 Επίκουρος: Φυσική και μετεωρολογία
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 441 ΧΚ 1994

1814 Αδαμάντιος Κοραής. Πάρεργα. Τόμος τρίτος
Ξενοφάντους Γαληνού: Περί τροφής
ΤΕ Παρίσι ΓΑΚ 122 ΧΚ 1987 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1816 Αδάμ Χ. του Γασπάρεως: Εισαγωγή Γενική της Γεωγραφίας
Α. Καπετανάκης
ΤΕ Αυστρία ΓΑΚ… ΧΚ 1985

1816 Σεργίου του Μακραίου: Εραστής Σοφίας
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 121 ΧΚ 1987 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1819 Ιωάννης Πατούσας: Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική 4ος Τόμος
ΤΕ Βενετία ΓΑΚ 127 ΧΚ 1980

1819 Κ. Μ. Κούμα: Σύνοψις επιστημών δια τους πρωτόπειρους
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 101 ΧΚ 1979 ΤΚ Αλεξάνδρεια

1819 Κ. Μ. Κούμα Σύνοψις παλαιάς Γεωγραφίας
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 120 ΧΚ 1985

1820 Βενιαμίν Λέσβιου: Στοιχεία της μεταφυσικής
ΤΕ…. ΓΑΚ 114 ΧΚ 1984

1820 Κωνσταντίνου Δούκα: Πρακτική Αριθμητική. Τόμοι 2
ΤΕ… ΓΑΚ 431 ΧΚ 1992

1820 J. I. Barbamaqui Principles du droit de la nature en abe gens Tome 2
ΤΕ… ΓΑΚ 526 ΧΚ 1984
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1821-1830

1825 Αδαμάντιος Κοραής: Ξενοφώντος απομνημονεύματα… και Πλάτωνος Γοργίας
ΤΕ Παρίσιοι ΓΑΚ 133 ΧΚ 1983

1828 Ιωάννου Καρανδηνού: Στοιχεία Αριθμητικής του κυρίου Βουρδώνος

ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 425 ΧΚ 1992

1829 Λουκιανού διάλογοι. Τόμοι I, II, III, IV
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 136 ΧΚ 1991


1830 Ιωάννου Καρανδηνού. Πραγματεία Τριγωνομετρίας Τόμος 6ος
ΤΕ Κέρκυρα ΓΑΚ 139 ΧΚ 1984

1830 Κ. Μ. Κούμα: Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων. Τόμοι 1,2,3,4,5
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 112 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1831-1840
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1831-1840

 
1831 Διονύσιος Πύρρος : Εγκόλπιον των Ιατρών Τόμος πρώτος
ΤΕ Ναύπλιο ΓΑΚ 113 ΧΚ 1987

1831 Κ. Μ. Κούμα: Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων Τόμοι 6,7, 8,9,10,11
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 112 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1832 Κ. Μ. Κούμα. Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων. Τόμος 12
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 112 ΧΚ1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1834 Αριθμητικής Στοιχειώδη Μαθήματα προς χρήσιν των παίδων της
Ελλάδος Έκδοση 2η Αμερικανική τυπογραφία
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 423 ΧΚ 1994

1834 Γεώργιος Φωτεινός: Ελληνική Φαρμακολογία, ο βοηθός του τεχνίτου
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 134 ΧΚ 1987

1834 Ιερεμίας Βενθύμου- Στεφ. Δυμόδου: Περί νομοθεσίας ιδιωτικής και ποινικής
1ος τόμος (Ο 2ος το 1842) Μετάφραση Γ. Αθανασίου
ΤΕ Αίγινα ΓΑΚ 779 ΧΚ1996

1834 Νεοφύτου Δούκα : ΞΥΝΩΡΙΣ
ΤΕ Αίγινα ΓΑΚ 2215 ΧΚ 1984

1834 Νεοφύτου Δούκα Τετρακτύς ήτοι Ρητορική, Λογική, Μεταφυσική και
Ηθική
ΤΕ Αίγινα ΓΑΚ 176 ΧΚ 1982

1835 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος( Γερμ- Ελλην)
ΓΑΚ 207 ΧΚ 1992

1836 Σ. Σούτζου και Ρίζου Ραγκαβή: Συλλογή προβλημάτων Μαθηματικής
Τόμος 1
ΓΑΚ 177 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1836 Σ. Σούτζου και Ρίζου Ραγκαβή: Συλλογή προβλημάτων Μαθηματικής
Τόμος 2
ΧΚ 1984

1837 Γεωργίου Θ. Παγώντος: Περίληψις της Γυμναστικής
ΓΑΚ 192 ΧΚ 1984

1837 Ιωάννης Βούρος- Ξαβέριος Λανδερερ- J Sartori :
Ελληνική Φαρμακολογία
ΓΑΚ 467 ΧΚ 1995

1838 Αδαμάντιος Κοραής Πλουτάρχου: Βίοι Παράλληλοι Μέρος Δεύτερο
ΓΑΚ 133 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1838 Εμμ. Αργυρόπουλου – Δημ. Πανταζή : Νηπιακόν Αναγνωσματάριον
ΓΑΚ 429 ΧΚ 1992

1838 Πουτάρχου: Βίοι Παράλληλοι Τόμοι 2, 3, 6
ΓΑΚ 463 ΧΚ 1994

1840 Εμμανουήλ Ψύχα Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής και Μετεορολογίας
ΓΑΚ 140 ΧΚ 1986

1840 Ιωάννου Καρανδηνού Κεφαλήνος; Στοιχεία Γεωμετρίας Α. Μ. Λεγένδρου
Έκδοση 2η
ΤΕ… ΓΑΚ182 ΧΚ 1881 ΤΚ Κωνσταντινούπολη
1840 Θ. Γαλλανδότου: Βιβλίον της Νεολαίας περί Φυσικής Θεολογίας
ΓΑΚ 164 ΧΚ 1984

1840 Λινδερμάγιερ- Φραάς: Γενικός κατάλογος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
ΓΑΚ 185 ΧΚ 1983

1840 M. Arago Lecons d’ Astronomie
ΓΑΚ 137 ΧΚ 1991

1840 Ξαβέριου Λάνδερερ- Ιωσήφ Σαρτώρη: Χημεία Τόμος 1ος
ΓΑΚ 142 ΧΚ 1988

1840 Ευρωπαϊκός Ερανιστής ήτοι…Φυλλάδια Α, Β
…….

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1841- 1850


1842 Γ. Αθ. Γεράκη : Στοιχειώδης Γεωμετρία και Τριγωνομετρία
ΓΑΚ 430 ΧΚ 1982

1842 Ιερεμίας Βενθύμου- Στεφ Δυμώδου! Περί νομοθεσίας ιδιωτικής και ποινικής
Τόμος 2ος Μετάφραση Γ. Αθανασίου ( 1ος τόμος 1834)
ΓΑΚ 779 ΧΚ 1996

1842 Χ. Βάφα Μαθήματα Στοιχειώδους Αριθμητικής
ΓΑΚ 154 ΧΚ 1981 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1843 Ξαυέριου Λάνδερερ: Τοξικολογία
ΓΑΚ 146 ΧΚ 1979

1844 Ευγένιου Βούλγαρη : Επιστολή προς Πέτρον
ΓΑΚ 155 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1844 Μανουήλ Διδύμου Δοκίμιον περί της του ανθρώπου φυσιολογίας
ΓΑΚ 190 ΧΚ 1984 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1844 Ξαυέριου Λάνδερερ : Εγχειρίδιον Ιατροφαρμακευτικής Ζωολογίας
ΓΑΚ 258 ΧΚ 1984

1845 Χ. Βάφα : Πρακτική Αριθμητική Έκδοση 2η
ΓΑΚ 440 ΧΚ 1993

1845 Συναξαριστής υπό Μαυρικίου Νικόδημου Αγιορείτου Στεφάνου του Νεοφύτου
Σωφρ. Χατζή- Ασλάνογλου Τόμοι 9ος 10ος
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 271 ΧΚ 1982

1846 « « « « « « Τόμοι 11, 12, …

1846 Δημητρίου Σταματιάδου: Φιλισοφία της Φυσικής Ιστορίας
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 443 ΧΚ 1994
1849 Ι. Π. Κοκκώνη : Γεωγραφία Στοιχειώδης Περίοδος Β Εκδ. 3η
ΓΑΚ 610 ΧΚ 1996

1849 Λόγοι….του πρυτάνεως Φιλίππου Ιωάννου παραδίδοντος… στον ……
Γ. Α. Μαυροκορδάτου ΓΑΚ 2459 ΧΚ 2006ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1851-1860

1851 Ν. Χορτάκη Γεωγραφία Μαθηματική και Φυσική 2η έκδοση
ΓΑΚ 301 ΧΚ 1983

1852 Α. Ρ. Ραγκαβή Επιτομή Αρχαίας Ιστορίας
ΓΑΚ 270 ΧΚ 1981

1852 Α. Ν. Φωτίλας Εγκυκλοπαίδεια κορασίων εις 20 τομίδια. Σύνοψις
Αριθμητικής Γεωμετρίας Επιπεδομετρίας. Δυο τόμοι
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 130 ΧΚ 1983

1852 Α. Ν. Φωτίλας : Ονομαστικό
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 130 ΧΚ 1983

1852 Κωνσταντίνου Κοντογόνου Επιτομή Ελληνικής Μυθολογίας Εκδ. 4η
ΓΑΚ 309 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1853 Α. Ν. Φωτίλας Εγκυκλοπαίδεια Κορασίων: Πειραματική Φυσική
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 130 ΧΚ 1983

1853 Πέτρος Βερών : Μαγνητολογία
ΓΑΚ 244 ΧΚ 1983

1853 Ιων. Χρύσανθου : Διπλογραφία
ΓΑΚ 2540 ΧΚ 2006

1856 Αναστ. Χρηστομάνος Αναλυτικοί Πίνακες, ήτοι μέθοδος ποιοτικής αναλύσεως
ΓΑΚ 198 ΧΚ 1988

1856 Μιχ. Σοφιανού Μαθήματα Τριγωνομετρίας
ΓΑΚ 183 ΧΚ 1988

1856 Νεόφ. Βάμβας :Ρητορική
ΓΑΚ 174 ΧΚ 1980

1856 R. Basquin Mecanique Experimentale
ΤΕ Παρίσι ΓΑΚ 2214 ΧΚ 1994

1856 Ι. Π. Κοκκώνη Γεωγραφία Στοιχειώδης Μετατύπωση Δαμιανού
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 269 ΧΚ 1981

1857 Αθανασίου Ρουσόπουλου : Οδηγός των Φοιτητών του Πανεπιστημίου του
Όθωνος
ΓΑΚ 434 1996

1857 Βασ. Λάκων Στοιχεία Αριθμητικής
ΓΑΚ 2216 ΧΚ 1990

1857 Ιωάννης Πύρλας Εγχειρίδιον Φυσικής
ΤΕ Τρίπολη ΓΑΚ 180 ΧΚ 1983

1857 Κλεις επιστημονική ή των καθημερινών προβλημάτων εξήγησις υπό Π. Ι. Κ
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 203 ΤΚ Κωνσταντινούπολη ΧΚ 1980

1857 Θωμά Κέϊτλι- Σπ. Αντωνιάδου Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος
Έκδοσις 3η
ΓΑΚ 849 ΧΚ 1982

1857 Α. Γανώτου Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής και Μετεωρολογίας. Γ Παυλίδης
ΓΑΚ 152 ΧΚ 1983

1857 Γ. Ζωχιού Λεγένδρου Στοιχεία Γεωμετρίας
ΓΑΚ 149 ΧΚ 1983

1857 Μιχ. Σοφιανού Αναλυτική Γεωμετρία
ΓΑΚ 183 ΧΚ 1988

1857 Χ. Βερνάρδου Πραγματεία περί των δυνάμεων της ψυχής Αδ. Γαρνιέρου
Τόμος Ι
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 175 ΤΚ Κωνσταντινούπολη ΧΚ 1980

1858 Γ. Ι. Κανελλίδης Εγχειρίδιον Υγιεινής
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 143 ΧΚ 1980

1859 Οικονόμος ο εξ Οικονόμων: Περί όρκου
ΓΑΚ 156 ΤΚ Κωνσταντινούπολη ΧΚ 1980

1859 Μιχ. Σοφιανός Μαθήματα Αλγέβρας
ΓΑΚ 159 ΧΚ 1983

1859 Αν. Πολυζωίδης Τα Γεωγραφικά Τόμος Ι
ΓΑΚ 170 ΧΚ 1983

1859- 1960 Νέα Αποθήκη ωφελίμων και τερπνών γνώσεων
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 1367 ΧΚ 1997

1860 Νικ. Σαρίπολος: Τα των Εθνών εν ειρήνη και πολέμω Τόμος 1ος
ΓΑΚ 780 ΧΚ 1996

1860 Λουκιανός Samosa tenus Opera
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 439 ΧΚ 1993ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1861- 1970


1861 Τα διατί και τα διότι, ήτοι η Φυσική απλοποιημένη (ΛΕΒΗ)
Μετάφραση Βελονάκη Σχ. 16ον
ΓΑΚ… ΧΚ…

1861 Αναστασίου Κωνσταντινίδη Φυσική Προπαίδεια
ΓΑΚ 184 ΧΚ1979

1861 Β. Λάκωνος Στοιχεία Φυσικής
ΓΑΚ 179 ΧΚ1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1861 Ξαυέριου Λάνδερερ Αναλυτική Χημεία
ΓΑΚ 147 ΧΚ 1979

1861 Σοφίας Εκλογή Διαιτητικά Παραγγέλματα Ι. Π. Κοκκώνη 2η έκδοση
ΓΑΚ 789 ΧΚ1996

1861 Λουκιανός Samosa tenus Opera Τόμος 3ος
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 439 ΧΚ 1993
1862 Ιπποκράτης ( περιοδ.) υπό Π. Καλλιβούρου
ΓΑΚ 1368 ΧΚ 1997

1862 Αντων. Β. Δαμασκηνός Στοιχεία Γεωμετρίας του Λεγένδρου.
ΓΑΚ 153 ΧΚ 1980

1862 Γ. Ζωχιού Λεγένδρου Στοιχεία Γεωμετρίας ( Έκδοση 2η)
ΓΑΚ 263 ΧΚ1986

1862 Κωνσταντίνου Βαρβάτη: Μελέται της Φύσεως ή επιστολαί προς Σοφία
Περί φύσεως
ΓΑΚ 422 ΧΚ1991

1864 Αν. Κωνσταντινίδης Φυσική δημώδης ( προσθήκη)
ΓΑΚ 205 ΧΚ 1989

1864 Δ. Σ. Στρούμπου Επιστημονικά Παράδοξα
ΓΑΚ 168 ΧΚ 1983

1864 Βας. Λάκων Αριθμητική Εκδοση 3η
ΓΑΚ 161 ΧΚ 1982 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1864 Ιωάννου Ιωάννου Στοιχεία Ανόργανης Χημείας Τόμος 1ος
ΓΑΚ 147 ΧΚ 1978

1864 Λουκιανός Samosa tenus Opera Τόμος 1ος
TE Λειψία ΓΑΚ 439 ΧΚ 1993

1864 Εγχειρίδιον της μητρός Έκδοση 4η
ΓΑΚ 789 ΧΚ 1996

1864 Δημ. Αποστολίδου Τεχνολογία ήτοι στοιχειώδεις γνώσεις
ΓΑΚ 255 ΧΚ 1983

1865 Θεόδ. Ορφανίδου Η κατάστασις του Φυσιογραφικού μουσείου
ΓΑΚ 302 ΧΚ 1979

1866 Strabonis Geographica Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 135 ΧΚ 1990

1866 Ιωάννου Γ. Ιωάννου Στοιχεία Οργανικής Χημείας Τόμος ΙΙ
ΓΑΚ 147 ΧΚ 1978

1866 Ιωάννου Ραπτάρχου Το σύμπαν και θαυμάσια του αστερόεντος ουρανού
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 193 ΧΚ 1986 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1867 Αθ. Κυζικηνού Στοιχειώδης Άλγεβρα
ΓΑΚ 235 ΧΚ 1982

1867 Αντ. Β. Δαμασκηνού Στοιχεία Αριθμητικής
ΓΑΚ 242 ΧΚ 1980

1867 Γ.Α. Βακαλόπουλος Γεωγραφική Κλίμαξ
ΓΑΚ 793 ΧΚ 1996

1867 Ιωάννου Π. Πύρλα: Περί του εν Ελλάδι αρμοδίου πολιτεύματος από
φυσική άποψη
ΓΑΚ 2451 ΧΚ 2006

1868 Ιωαν. Αποστολόπουλου Περί της εν Ελλάδι Γεωργίας
ΤΕ Τίρυνθος Ναύπλιο ΓΑΚ 259 ΧΚ 1984

1869 Δ. Σ. Στρούμπου Περί αέρος και των ενεργειών αυτού
ΓΑΚ 243 ΧΚ 1983

1869 Ιωάννου Αλεξανδρίδου Ιστορία της Χημείας
ΤΕ Βιέννη ΓΑΚ 158 ΧΚ 1979

1869 Λέανδρου Δοσίου Εναρκτήριο μάθημα περί θερμότητος
ΓΑΚ 199 ΧΚ 1983

1869 Πέτρου Ι Κλάδου: Μέρος Β Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά
ΓΑΚ 530 ΧΚ 1982

1869 Ιωάννου Γ. Ιωάννου Εγχειρίδιον Τοξικολογίας
ΓΑΚ 426 ΧΚ1992

1870 Δημήτριος Τσιαχτσίρης Εγχειρίδιον Υγιεινής
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 540 ΧΚ 1984

1870 Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις Π.Ι.Μ.
ΓΑΚ 789 ΧΚ 1996

1870 Αντ. Δαμασκηνού Στοιχεία Γεωμετρίας Λεγένδρου Εκδ. 3η
ΓΑΚ 178 ΧΚ 1982

1870 Διονύσιος Πύρρος: Εγκόλπιον Ιατρών Τόμοι 1,2, 3 Εκδ. 5η
ΓΑΚ 168 1981

1870 Λιθόγραφα χειρόγραφα Πανεπιστημιακών παραδόσεων
ΓΑΚ 680 1990

1870 Σ. Μανάρη Στοιχειώδης Άλγεβρα 4Η Έκδοση
ΓΑΚ 308 ΧΚ1991ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1871-1880

1871 Αναστ. Χρηστομάνος Εγχειρίδιον Χημείας Τόμος 1ος Ανόργανη
ΓΑΚ151 ΧΚ 1988

1871 Αντώνιου Δαμασκηνού Στοιχεία Φυσικής Πειραματικής
ΓΑΚ 141 ΧΚ 1980

1871 Γεώργ. Ζαβιτσιάνος Φαρμακευτικό δελτίο Τόμοι Ι, ΙΙ
ΓΑΚ 715-716 ΧΚ 1980

1871 Λέανδρου Δοσίου Στοιχειώδη Μαθήματα Τεχνολογικής Χημείας
ΓΑΚ 410 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1871 Δημητρίου Μαυροκορδάτου Φανταστικόν Ταξίδιον
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 191 ΧΚ 1984

1871 Νικ. Χορτάκης Λογική
ΓΑΚ 612 ΧΚ 1996

1871 Μιχαήλ Σοφιανού Μαθηματική Ευθύγραμμη και Σφαιρική Τριγωνομετρία
ΓΑΚ 395 ΧΚ 1980

1871 Γ. Πολυμέρη Σοφίας Απάνθησμα ήτοι..
ΓΑΚ 789 ΧΚ 1996

1871 Λιθόγραφες σημειώσεις του φοιτητή Δημ. Σακκελαρίδη. Περιέχει παραδόσεις
του καθηγητού Ηρ. Μητσόπουλου σε τομείς Ορυκτολογίας και Ζωολογίας
ΓΑΚ 790 ΧΚ 1996

1871 Φυσικής Ιστορίας Συλλογή Α. Κορομηλά
ΓΑΚ 201 ΧΚ 1982

1872 Α. Α. Σακελλαρίου Γεωγραφία Έκδοση 7η
ΓΑΚ 675 ΧΚ1982

1872 Βασ. Λάκωνος Στοιχειώδης Άλγεβρα Έκδοση 3η
ΓΑΚ 236 ΧΚ 1981

1872 Ο Γεροστάθης ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας υπό Λέοντος Μελά
Έκδοση έκτη μετά εικονογραφιών ΙΙΙ (νέος τίτλος)
ΓΑΚ 166 ΧΚ 1983

1872 Μιχαήλ Π. Λάμπρου Εγχειρίδιον Στοιχειωδών γνώσεων εκ των επιστημών και
Των τεχνών.
ΓΑΚ 421 ΧΚ 1991

1873 Αντ. Β. Δαμασκηνού Στοιχεία Φυσικής Πειραματικής (Για Ελληνικά Σχολεία)
ΓΑΚ 551 ΧΚ 1982

1873 Αντ. Δαμασκηνός Στοιχειώδης Φυσική Πειραματική
ΓΑΚ 229 ΧΚ1980

1873 Αιμιλίου Νοννότη Επιτομή Φυσικής Ιστορίας
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 250 ΧΚ 1979

1873 Αντ. Β. Δαμασκηνού Στοιχειώδης Αριθμητική Εκδ. 3η Ελλ. Σχολεία
ΓΑΚ 238 ΧΚ 1980

1873 Κωνστ. Βαρβάτη Εγχειρίδιον Φυσικής Ιστορίας Εκδ. 5η (νέος τίτλος)
ΓΑΚ 166 ΧΚ 1983

1873 Ν. Χορτάκη Ανθρωπολογία Εκδ. 3η
ΤΕ Τρίπολη ΓΑΚ 265 ΧΚ 1984

1874 Γεωργίου Α. Δημητριάδου Μηχανικού Μέρος Α Γεωμετρία Επίπεδος
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ… ΧΚ…

1874 Α. Βιτσάρη Νόσοι των γυναικών Τόμος Α Νόσοι της μήτρας
ΓΑΚ 665 ΧΚ 1996

1875 Άγγελου Βλάχου Λυρικά Ποιήματα
ΓΑΚ 167 ΧΚ 1988

1875 Αντ. Δαμασκηνός Μαθήματα Πειραματικής Φυσικής Εκδ. 2η
ΓΑΚ232 ΧΚ 1980

1875 Θεόδ. Ορφανίδου Γεωπονικά (περιοδικό) Τόμος 4ος
ΓΑΚ 173 ΧΚ 1980

1875 Π. Κωνσταντινίδου Λόγος στον Μητροπολιτικό ναό Τρεις Ιεράρχες
Διον. Αρεοπαγίτου
ΓΑΚ 202 ΧΚ1983

1875 Σ. Σταθοπούλου Στοιχειώδης σειρά Γεωγραφικών Μαθημάτων Εκδ. 9η
ΓΑΚ 403 ΧΚ 1982

1875 Αν. Κωνσταντινίδης Στοιχεία Τεχνουργικής Χημείας Εκς. 2η
ΓΑΚ 432 ΧΚ1991

1875 Μαρτύριον του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου υπό Σταματίου Νικολαϊδου
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 789 ΧΚ 1996 ( νέος τίτλος)

1876 Ιωάννη Δραϊκη Διαμετρική
ΓΑΚ 154 ΧΚ 1984 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1876 Π. Σαντοριναίου Εγχειρίδιον Φυσιολογίας του ανθρώπου
ΓΑΚ 318 ΧΚ 1982

1876 Ταμείο επιστημονικών γνώσεων. Α. Κωνσταντινίδης Τεύχη 1,2,3
ΓΑΚ 248 ΧΚ 1980

1876 Ν. Κοτζιά Ιστορία της Φιλοσοφίας Τόμοι 1ος ,2ος
ΓΑΚ … ΧΚ 1979

1877 Χριστοδούλου Λουκάς Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων
….

1877 Αντ. Β. Δαμασκηνού Στοιχειώδης Άλγεβρα Μέρος 1ο Εκδ. 2η
ΓΑΚ 239 ΧΚ 1981

1877 Εμμ. Μαρκάκη Εγχειρίδιον γραμμικής Ιχνογραφίας Έκδ. 8η
ΓΑΚ 196 ΧΚ 1982

1877 Μαρίνου Δ. Βεργωτή Ιστορικαί μελέται περί αγωγής και παιδείας
ΓΑΚ 444 ΧΚ 1994

1877 Σπ. Μηλιαράκης Μαθήματα εκ της Φυσικής Ιστορίας
ΓΑΚ 614 ΧΚ 1996

1878 Αναστ. Σούλη Πίναξ των πραγματικών τιμών των τριγων. Αριθμών.
ΓΑΚ 608 ΧΚ 1992

1878 Ιγνατίου Μοσχάκη Περί του υλισμού
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1878 Αντ. Δαμασκηνού Ασκήσεις Αλγεβρικαί Μέρος δεύτερο Εκδ. 2η
ΓΑΚ 235 ΧΚ 1982

1878 Αντ. Δαμασκηνός Στοιχεία Γεωμετρίας του Λεγένδρου Έκδοση 5η
ΓΑΚ 246 ΧΚ 1982

1878 Ν. Κοτζιά Ιστορία της Φιλοσοφίας Τόμος 4ος
ΓΑΚ…. ΧΚ 1992

1879 Αντ. Δαμασκηνός Στοιχειώδης Φυσική Πειραματική 2η Εκδ. 2η
ΓΑΚ 232 ΧΚ 1978

1879 Αναστασίου Σούλη Περί αντιστάσεως της ύλης
ΓΑΚ 404 ΧΚ 1982

1879 Ιωάννης Πύρλας Συνέκδημος Υγιεινή Εκδ. 2η
ΓΑΚ 473 ΧΚ 1995

1879 Ιω. Χατζιδάκι Επίπεδος Αναλυτική Γεωμετρία
ΓΑΚ 234 ΧΚ 1995

1879 Ιω. Χατζιδάκι Εισαγωγή εις την Ανωτέραν Άλγεβρα
ΓΑΚ 419 ΧΚ 1991

1879 Βιβλιοθήκη του Γεωργού Τεύχος ΙΖ Περί Ιχθυοτροφίας Α. Κ. Χ.
ΓΑΚ 1453 ΧΚ 2003

1879 Γαληνός (περιοδικό) Έτος Α Τόμος Β
ΓΑΚ 312 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1880 Απόστολου Αράπη Αριθμητικά Γυμνάσματα Έκδοση 3η Τεύχος Ε
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 347 ΧΚ 1980

1880 Αντ. Δαμασκηνού Μαθήματα Πειραματικής Φυσικής ( Ελλ. Σχολ.) 3η Εκδ.
ΓΑΚ 898 ΧΚ 1982

1880 Γεωργίου Ι. Σούτσου Μαθήματα Ευθυγράμμου Τριγωνομετρίας
ΓΑΚ 395 ΧΚ 1980

1880 Α. Θ. Λαπαθιώτου Μαθήματα Ολοκληρωτικού λογισμού
ΓΑΚ 419 ΧΚ 1991

1880 Δημ. Γεωργιάδης Ευθ. Τριγωνομετρία
ΓΑΚ 617 ΧΚ 1996

1880 Δ. Η. Κυριακόπουλου Στοιχειώδης Φυσική Ίστορία
ΓΑΚ 247 ΧΚ 1982

1880 Α. Κωνσταντινίδου Τα Ουράνια Θαύματα
ΓΑΚ…. ΧΚ…

1880 Γαληνός (περιοδικό) Έτος Β Τόμος Γ Έτος Γ Τόμος Δ
ΓΑΚ 313-314 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1880 Ελληνική Χρηστομάθεια Τόμος Γ. Κορομηλάς
ΓΑΚ… ΧΚ…ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1881- 1890

1881 Αναστασίου Χρηστομάνου Οδηγός εις την πρόχειρον απολύμανσιν
ΓΑΚ 197 ΧΚ1981

1881 Αθαν. Σακελλαρίου Στοιχειώδης Γεωγραφία Έκδοσις 13η
ΓΑΚ 165 ΧΚ 1982

1881 Γεώργ. Γεράκη Πρακτική Αριθμητική Φυλ. 2ο, 3ο.
ΓΑΚ 163 ΧΚ 1983

1881 Βας. Λάκων Περί των αρχών της Γεωμετρίας
ΓΑΚ 666 ΧΚ 1983
1881 Ταμείο Επιστημονικών Γνώσεων. Αναστ. Κωνσταντινίδης Τεύχος 4ο
ΓΑΚ 248 ΧΚ 1980

1881 Μ. Βρατσάνος- Θ Μιχαλόπουλος Εφημερίς των Σχολείων Έτος Α
ΓΑΚ912 ΧΚ 1980

1881 William Crookes Αι των υλικών μορίων κινήσεις Μετάφρασις Δ. Στρούμπος
ΓΑΚ 218 ΧΚ 1982

1882 Αριστ. Ι. Βουσάκη Χημείας Μαθήματα Τόμος 1ος
ΓΑΚ 245 ΧΚ 1982

1882 Ταμείο Επιστημονικών Γνώσεων. Τεύχος 5ο Ανεστ. Κων/ δης
ΓΑΚ 248 ΧΚ 1980

1883 Ανδρέας Κορδέλλας Ονομαστικό Επιστημονικών Όρων
ΓΑΚ 162 ΧΚ 1990

1883 Αναστ. Κ. Χρηστομάνου Στοιχεία Χημείας
ΓΑΚ 247 ΧΚ 1982

1883 Α. Λαμπρόπουλος Ξυλουργική
ΓΑΚ 792 ΧΚ 1996

1883 Βασιλ. Τ. Οικονομίδου Στοιχεία Αστυκού δικαίου Εκδ. Β βιβλίο 1ο
ΓΑΚ 782 ΧΚ 1996

1883 Θεόδ. Αφεντούλη Φαρμακολογία Εκδ. 2η Τόμοι Ι, ΙΙ
ΓΑΚ 379 ΧΚ 1980 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1883 Μ. Χατζημιχάλη Ανασκευή διδαγμάτων ανταπάντησις υπό…
ΓΑΚ 764 ΧΚ 1983

1883 Τιμ. Αργυρόπουλου περί του της μηχανής Grame παραγόμενο φως
ΓΑΚ 257 ΧΚ 1979

1883 Το φως διαλύει το σκότος Α. Κωνσταντινίδη Εκδ. Δευτέρα
ΓΑΚ … ΧΚ …

1884 Βασ. Λάκωνος Αριθμητική
ΓΑΚ 245 ΧΚ 1982

1884 Ιωαν. Χατζηδάκι Στοιχεία Γεωμετρίας Εκδ. 2η
ΓΑΚ 246 ΧΚ 1982

1884 Π. Παπαρρούση Στοιχεία Γεωγραφίας Εκδ. 2η
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 197 ΧΚ 1981

1884 Α. Κωνσταντινίδου Η επιστήμη
ΓΑΚ 305 ΧΚ 1978

1884 Ιωάν. Ν. Χατζηδάκι Στοιχειώδης Άλγεβρα
ΓΑΚ 305 ΧΚ 1981

1884 Γουσταύου Ειχθαλ Ο Σωκράτης στα καθ’ ημάς
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 267 ΧΚ 1980

1884 Τιμ. Αργυρόπουλος Στατικός και Δυναμικός Ηλεκτρισμός Λιθόγραφο
ΤΕ Πειραιεύς ΓΑΚ 548 ΧΚ 1981

1884 Ιωάννου Πύρλα Συνέκδημος Φυσική και τα παρεπόμενα αναγνώσματα
ΓΑΚ 150 ΧΚ 1981

1884 Αναστάσιος Κωνσταντινίδης Φυσική Δημώδης
ΓΑΚ… ΧΚ…

1884 Σπ. Μηλιαράκη Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας
ΓΑΚ 189 ΧΚ 1990

1885 Βλάσιου Σκορδέλη Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας
ΓΑΚ 188 ΧΚ 1990

1885 Γεώργ. Α. Ζηκίδη Μεγάλη Ελληνική Γραμματική
ΓΑΚ 145 ΧΚ 1980

1885 Μελχισεδέκ Νομοφύλακος Ναξίου Αριθμητική
ΤΕ Άγιο Όρος ΓΑΚ 212 ΧΚ 1980

1885 Κων. Μητσόπουλος Στοιχεία Ορυκτολογίας Τμήμα Α Λιθόγραφο
ΓΑΚ 216 ΧΚ 1985

1885 Ιωάννου Πύρλα Συνέκδημος Φυσική
ΓΑΚ 897 ΧΚ 1982

1885 Μ. Βρατσάνος Το περιοδικό Σχολείο Α-Θ
ΓΑΚ 905 ΧΚ 1984

1885 Σωτήριος Αϊτάκης Στοιχεία Διαφορικού και ολοκληρωτικού υπολογισμού
ΓΑΚ 629 ΧΚ 1982

1885 Π. Ψαρά Στοιχειώδης Ζωολογία
ΤΕ Λονδίνο ΓΑΚ 1457 ΧΚ 2004

1886 Βασ. Λάκωνος Στοιχειώδης Άλγεβρα Έκδ. 2η
ΓΑΚ 181 ΧΚ 1982

1886 Εμμ. Μ. Γιαννόπουλου Φυσική Ιστορία
ΓΑΚ 2288 ΧΚ 1988

1886 Ανδρέου Σπαθάρη Στοιχεία Τριγωνομετρίας Εκδ. 3η
ΓΑΚ 261 ΧΚ 1982

1886 Νεωτάτη μέθοδος Ολλενδόρφου δια την Γαλλικήν
ΓΑΚ 515 ΧΚ 1990

1886 Π. Κασίμης Σύντομος Ανθρωπολογία
ΓΑΚ 2288 ΧΚ 1988

1886 Ευθύναι και Λόγοι. Πρυτανεία ΚΩΝ. Κωστή 1884-85
ΓΑΚ …. ΧΚ….

1887 Λόγος … Πρυτανεία Κων/νου Δεληγιάννη
ΓΑΚ…. ΧΚ…

1887 Π. Ψαρά Ζωολογία
ΤΕ Λονδίνο ΓΑΚ…. ΧΚ….

1887 Αναστ. Χρηστομάνος Εγχειρίδιον Χημείας Τόμος Ι
ΓΑΚ 380 ΧΚ 1978

1887 Ιουλίου Βισνέρου- Θεόδωρου Αφεντάκη Τόμος Ι Ανατομία Φυσιολογία
Τόμος ΙΙ Οργανογραφία
ΓΑΚ 402 ΧΚ 1984 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1887 Δημοσθένους Γρηγορά Σειρά Μαθημάτων Υγιεινής
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 251 ΧΚ 1981

1887 Δημ. Κοκκίδου Μαθήματα Αστρονομίας Τόμος 2ος
ΓΑΚ 266 ΧΚ 1988

1887 M. E. Jablowski Complements d’ algevre
TE Paris ΓΑΚ 2475 ΧΚ 2006

1887 Τα Χασώτεια Ρήγα Νικολαϊδου
ΓΑΚ 763 ΧΚ 1983

1887 Π Γ. Γενναδίου Ελληνική Γεωργία (περιοδικό) Έτος 4ο
ΓΑΚ 616 ΧΚ 1983

1888 Βασίλ. Λάκωνος Στοιχεία Φυσικής Έκδ. 2η
ΓΑΚ 160 ΧΚ 1981

1888 Ευσταθ. Πονηρόπουλος Ελληνική Αμπελουργία και Οινοποιία Έκδ. 2η
ΓΑΚ 171 ΧΚ 1984

1888 Αριστείδου κ. Σπαθάκη Λογική Έκδ. 3η
ΓΑΚ 186 ΧΚ 1982

1888 Γερ. Βανδώρου Λογιστική ήτοι Αριθμητική του βίου
ΓΑΚ 194 ΧΚ 1983

1888 Βασίλ. Λάκωνος Στοιχεία Κοσμογραφίας
ΓΑΚ 609 ΧΚ 1981

1888 Τιμ. Αργυρόπουλος Μαθήματα Πειραματικής Φυσικής Λιθόγραφο
ΤΕ Πειραιεύς ΓΑΚ 506 ΧΚ 1981

1888 Μ. Ράλλη Βιβλίο Τρίτο Ζωολογία
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 1460 ΧΚ 2000

1888 M. I. SCHMIDT’s Λεξικό της Ελληνικής γλώσσης υπό Παν. Τζένου
ΓΑΚ 1460 ΧΚ 2000

1888 Ανδρέου Κορδέλλα Στοιχεία Ορυκτολογίας
ΓΑΚ 254 ΧΚ 1978

1888 Παν. Σ. Κονδύλη Στοιχεία Χημείας
ΓΑΚ 274 ΧΚ 1982

1888 Δημ. Ζαλούχου Το σύμπαν
ΤΕ Σμύρνη ΓΑΚ 320 ΧΚ 1984

1888 Α. Ε. Μέγα Μαθηματική Γεωγραφία ή Κοσμογραφία
ΤΕ Λειψία ΓΑΚ 260 ΧΚ 1984

1888 Ιωάν. Χατζηδάκι Στοιχειώδης Αριθμητική
ΓΑΚ 307 ΧΚ 1988

1888 D. S. Stroumbo Dissertations de Physique
ΓΑΚ 303 ΧΚ 1979

1889 Αναστ. Χρηστομάνος Εγχειρίδιον Χημείας Τόμος ΙΙ
ΓΑΚ 360 ΧΚ 1978

1889 Ιωάν. Χατζηδάκι Στοιχεία Γεωμετρίας Έκδ. 4η
ΓΑΚ 396 ΧΚ 1980

1889 Θεόδωρος Σκουφάς Στοιχειώδης Φυσιογνωσία Τόμος Α
ΓΑΚ 519 ΧΚ 1984

1889 Ι. Πανταζίδης Γυμνασιακή Παιδαγωγική
ΓΑΚ 516 ΧΚ 1984

1889 Χρ. Παπαδόουλου Επιστήμη του καλού ή Αισθητική (νέος τίτλος)
ΓΑΚ 186 ΧΚ 1982

1889 Θεμ. Ι. Μιχαλόπουλος Προς τι αι ψυχώσεις
ΓΑΚ 310 ΧΚ 1980

1889 Περί της καταστάσεως του εν Αθήναις Διδασκαλείου. Υπόμνημα …. Του
Θεμιστοκλέους Μιχαλόπουλου
ΓΑΚ ….. ΧΚ….

1890 Ιωαν. Χατζηδάκι Ευθ. Τριγωνομετρία
ΓΑΚ 406 ΧΚ 1984 ΤΚ Κωνσταντινούπολη

1890 Ιωάν. Χατζηδάκι Ευθ. Τριγωνομετρία Εκδ. 2η (νέος τίτλος)

1890 Δ. Ν. Μελέγκογλου ( Αγγελόπουλος) Λύσεις των ασκήσεων Ι. Χατζ.
ΓΑΚ 305 ΧΚ 1981

1890 Σπ. Δ. Κλαυδιανού Η οπτική τηλεγραφία
ΓΑΚ 1458 ΧΚ 2004

1890 Περιοδικό «Προμηθεύς» Κ. Μητσόπουλος Τεύχη 1-52
ΓΑΚ 2204 ΧΚ 1980ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1891-1990

1891 Δημ. Ιωαννίδου Ολυμπίου Γουσταύου αδελφών Λίνδερερς
Εγχειρίδιον Εμπειρικής Ψυχολογίας Εκδ. 4η (νέος τίτλος)
ΓΑΚ 186 ΧΚ 1982

1891 Αν. Κ. Δαμβέργη Νοθεύσεις Υφασμάτων και Δερμάτων
ΓΑΚ 273 ΧΚ 1983

1891 Δημ. Αιγινήτου Κοσμολογία
ΓΑΚ 252 ΧΚ 1984

1891 Γ. Δ. Δημητριάδου Συλλογή Αριθμητικών Προβλημάτων
ΓΑΚ 519 ΧΚ 1989

1891 Ραϊνόλδος Δημητριάδης Γεωργικά ήτοι…
ΓΑΚ 465 ΧΚ 1994

1891 Νικόλ. Χλωρός Γενική Δασολογία
ΓΑΚ 465 ΧΚ 1993

1891 Περιοδικό «Προμηθεύς» Κ. Μητσόπουλος Τεύχη 1- 52
ΓΑΚ 2204 ΧΚ 1980

1891 Τιμ. Αργυρόπουλος Θερμαντικόν- Οπτική
ΓΑΚ 221 ΧΚ 1979

1891 Κανονισμός του Ελλ. Παρθεναγωγείου Ασπ. Σκορδέλη
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1892 Αναστ. Χρηστίδου Επιτομή Φυσιολογίας
ΓΑΚ 172 ΧΚ 1984

1892 Τιμ. Αργυρόπουλος Βαρύτης- Ακουστική
ΓΑΚ 220 ΧΚ 1980

1892 Τιμ. Αργυρόπουλος Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός
ΓΑΚ 222 ΧΚ 1979

1892 Ιωάννου Σωμερίτου Συλλογή Προβλημάτων Τριγωνομετρίας, Φυσικής
και Χημείας.
ΓΑΚ 233 ΧΚ 1983

1892 Σπυρ. Μηλιαράκης Ζωολογικοί Πίνακες
ΓΑΚ 1030 ΧΚ 1997

1892 Δημ. Αιγινήτου Πρακτική Μετεωρολογία
ΓΑΚ 392 ΧΚ 1981

1892 Βαρθ. Γκίζη Ιστορική Σπουδή των ουροτικών και γεννητικών οργάνων
ΓΑΚ 764 ΧΚ 1983

1982 Μιχαήλ Κατσάρα Έλεγχος των υπό του Ν. Πεζόπουλου..
ΓΑΚ 764 ΧΚ 1983

1982 Ν. Πεζόπουλος Τα αποκαλυπτήρια του ιατρού Μιχ. Κατσαρά
ΓΑΚ 763 ΧΚ 1983

1982 Θεμ. Ι. Μιχαλόπουλος Νέο Αλφαβητάριο Τεύχος Α
ΓΑΚ 875 ΧΚ 1979

1892 Δημ. Ιωαννίδου Ολυμπίου Εγχειρίδιον Γεωγραφίας
ΓΑΚ 268 ΧΚ 1981

1892 Γ. Χ. Παπαγεωργίου Στοιχειώδης Κοσμογραφία Εκδ. 3η
ΓΑΚ 306 ΧΚ 1982

1982 Βας. Λάκωνος Αριθμητική
ΓΑΚ 408 ΧΚ 1982

1982 Σωκράτης Παπαβασιλείου Περί της μικροσκοπικής ..των Εκρηξιγενών
Πετρωμάτων
ΓΑΚ 676 ΧΚ 1984

1893 Γ. Α Κουντούρης Ο Ηλεκτρισμός εν τη βιομηχανία
ΓΑΚ 524 ΧΚ 1979

1893 Ιω. Χατζηδάκι Θεωρητική Αριθμητική Εκδ 3η
ΓΑΚ 217 ΧΚ 1980

1893 Κων. Μητσόπουλος Στοιχεία Γεωλογίας Τόμος 1ος
ΓΑΚ 210 ΧΚ 1983

1893 Κων. Μητσόπουλος Στοιχεία Ορυκτολογίας Τόμος 1ος
ΓΑΚ 211 ΧΚ 1980

1893 Α. Γ. Καραγιαννίδης Συμβολή εις την θεωρίαν των γραμμικών διαφορικών
Εξισώσεων.
ΓΑΚ 630 ΧΚ 1983

1893 Νικ. Παπαγιανόπουλος Γεωγραφία Εκ. 2η
ΓΑΚ 617 ΧΚ 1996

1893 Σπ. Μηλιαράκη Περί πρωτοπλάσματος
ΓΑΚ 262 ΧΚ 1979

1893 Στέφανου Μ. Παρίση Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευση 3ος τόμος
ΓΑΚ 289 ΧΚ 1978

1893 Ν. Ι. Σολωμού Σιδηρουργική
ΓΑΚ 792 1996

1893 Ch Briot Μαθήματα Αλγέβρας . Μέρος 2ο 6η Έκδοση (Γαλλικό)
ΓΑΚ 2477 ΧΚ 2006

1894 Ιωαν. Χατζηδάκι Στοιχεία Γεωμετρίας Εκδ 5η
ΓΑΚ 215 ΧΚ 1982

1894 Τηλέμ. Α. Αργυρόπουλου Στοιχεία Φυσικής 1η έκδοση
ΓΑΚ 144 ΧΚ 1980

1894 Ιωάννου Ιλλίδου Στοιχειώδης Χημεία
ΤΕ Κωνσταντινούπολη ΓΑΚ 157 ΧΚ 1978

1894 Ν. Α. Αγκουνάκη Ορισμοί Φιλοσοφικών Μαθημάτων παρά Χρ. Παπαδόπουλου
ΓΑΚ 188 ΧΚ 1982
1894 Κων/νου Σ. Δούζινα Τεχνικόν Βοήθημα
ΓΑΚ 195 ΧΚ 1984

1984 Τηλ. Κομνηνός Χημικόν Εγκόλπιον
ΓΑΚ 187 ΧΚ 1979

1984 Λαϊκή Εγκυκλοπαίδεια Φέξη
ΓΑΚ 535 ΧΚ 1980

1984 Γ. Ν. Πιλάβιος Η κτηνιατρική παρά τοις Αρχαίοις Ελλήσι
ΓΑΚ 677 ΧΚ 1984

1984 Κων. Μητσόπουλος Στοιχεία Γεωλογίας Τόμος 2ος
ΓΑΚ 210 ΧΚ 1983

1894 Κων. Μητσόπουλος Στοιχεία Ορυκτολογίας Τόμος 2ος
ΓΑΚ 211 ΧΚ 1980

1984 Βασ. Λάκωνος Στοιχεία Κοσμογραφίας
ΓΑΚ 215 ΧΚ 1982

1984 Κωνστ. Μητσόπουλος Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Τόμος 1ος
ΓΑΚ 316 ΧΚ 1982

1894 Υπόμνημα Περί των διδακτικών βιβλίων Θ. Αποστολόπουλος προς τον
Χαρίλαον Τρικούπη
ΓΑΚ….ΧΚ 1981

1894 Ch Briot Μαθήματα Αλγέβρας Μέρος 1ο 3η Έκδοση( γαλλικό)
ΤΕ Παρίσι ΓΑΚ 2477 ΧΚ 2006

1895 Σκαρλάτου του Βυζαντίου Λεξικό της Ελληνικής γλώσσης
ΓΑΚ 1432 ΧΚ 2005

1895 Κ. Μητσόπουλος Ο μέγας της Λοκρίδος σεισμός
ΓΑΚ 300 ΧΚ 1984

1895 Μ. Ράλλη Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής
ΓΑΚ 256 ΧΚ 1985 ΤΕ Κωνσταντινούπολη

1895 Ευαγγέλου Γ. Παπαχατζή Έλεγχος των κρίσεων περί την Ιστορίαν
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1895 Ιωάννου Ν. Θαλασσινού Πρακτική Αριθμητική
ΓΑΚ 394 ΧΚ 1982

1895 Α. Σακελλαρίου Στοιχειώδης Γεωγραφία
ΓΑΚ 408 ΧΚ 1982

1895 Δημητρ. Παπαθεοδώρου Ιστορία Ανατολικών Εθνών και του Ελληνικού
Έθνους Έκδ.2η
ΓΑΚ 420 ΧΚ 1991

1895 Ιω. Χατζηδάκι Περί της κάμψεως των επιφανειών
ΓΑΚ 420 ΧΚ 1991

1895 Ρώσικο Τεχνικό βιβλίο
ΤΕ Πετρούπολη ΓΑΚ 792 χκ 1996

1895 Τιμ. Αργυρόπουλος Στοιχεία Φυσικής Έκδοση 2η
ΓΑΚ 225 ΧΚ 1979

1896 Δημητρίου Βούλγαρη Στοιχεία Μαθηματικής Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
ΓΑΚ 717 ΧΚ 1982
1896 Γεωργ. Αποστολόπουλου Τα τέσσερα νέα μικρόβια του κ. Σάββα.
ΓΑΚ 763 ΧΚ 1983

1896 Δ. Ζαγγογιάννης Παιδαγωγική διδασκαλία
ΓΑΚ 533 ΧΚ 1983

1896 Σπ. Μηλιαράκης Η σημασία και η κατάσταση του Βοτανικού κήπου
ΓΑΚ 678 ΧΚ 1984

1896 Ορέστου Δαλέζιου Συνταγογραφία
ΓΑΚ 254 ΧΚ 1983

1896 Νικ. Δ. Καρακατσανίδου Πραγματεία περί τριγωνισμού
ΓΑΚ 254 ΧΚ 1980

1896 Δελτίο της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας Τόμος 1ος
Μάης 1895- Απριλ 1896

1896 D. Phocas Aisle de Tireng Travel
ΤΕ Λίλλη ΓΑΚ 765 ΧΚ 1983

1896 Κων. Μητσόπουλος Ορυκτογνωστικός Οδηγός
ΓΑΚ 590 ΧΚ 1983

1897 Αναστ. Χρηστομάνος Φυσικές Επιστήμες και πρόοδος
ΓΑΚ 202 ΧΚ1983

1897 Βασιλ. Λάκωνος Στοιχειώδης Ευθύγραμμη Τριγωνομετρία
ΓΑΚ 215 ΧΚ 1982

1897 Νικ. Γερμανού Στοιχεία Φυσικής και Χημείας Κοσμογραφίας
ΓΑΚ 451 ΧΚ 1994

1997 Ιω. Φουστάνος Ιατρική Πρόοδος Έτος Β Τόμος Β (περιοδικό)
ΤΕ Ερμούπολη ΓΑΚ 1477 ΧΚ 1999

1897 Δ. Κουτσομητοπουλου Στοιχεία Φυσικής Χημείας Κοσμογραφίας 2ο μέρος
ΓΑΚ 296 ΧΚ 1990

1897 Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας Τόμος 2ος
ΓΑΚ 805 ΧΚ 1984

1898 Leon Gerardin- Νικ Αποστολίδου Ζωολογία
ΓΑΚ 401 ΧΚ 1983

1898 Δ. Ζαγγογιάννης Η των ημετέρων μαθητών Γραμματική Αβεβαιότης
ΓΑΚ 401 ΧΚ 1983

1898 Ιω. Χατζηδάκι Εισαγωγή εις την Ανωτέραν Άλγεβραν
ΓΑΚ 240 ΧΚ 1980

1898 Σ. Φ. Κανδηλώρου Γεωμετρικόν και Αστρονομικόν ζήτημα
ΓΑΚ 299 ΧΚ 1984

1898 Προκοπίου Α. Ζαχαρίου Αναλυτική Χημεία Μέρος 1ον , 2ον
Οδηγός ποιοτικής αναλύσεως
ΓΑΚ 304 ΧΚ 1981

1898 Ν. Κ. Γερμανού Τα βλαπτικά έντομα των αμπέλων
ΓΑΚ 317 ΧΚ 1982

1898 Ιω. Φουστάνος Ιατρική Πρόοδος Τόμος Γ(περιοδικό)
ΤΕ Ερμούπολη ΓΑΚ 471 ΧΚ 1995

1898 Μιλτιάδου Πανταζή Περί Ρητορικής
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1898 Προκοπίου Ζαχαρία Οδηγός ποσοτικής αναλύσεως Μέρος 2ο
ΓΑΚ 409 ΧΚ 1982

1899 Δημ. Θ. Αραβαντινού Σύντομος πρακτικός οδηγός συναλλασσομένων
ΓΑΚ 397 ΧΚ 1980

1899 Διον. Ρηγόπουλος Πρακτική Γεωμετρία (Ελλ. Σχ.) Έκδοση Β
ΓΑΚ 453 ΧΚ 1994

1899 Σπύρ. Λάμπρου Εορτή των Ελευθερίων (λόγος)
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1899 Έκθεσις των κριτών του Λασσάνειου Δραματικού διαγωνισμου.
Σακελλαρόπουλος
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1899 Σωκράτης Δημητριάδης Συλλογή των νόμων της Μέσης Εκπαίδευσης
ΓΑΚ 529 ΧΚ 1979

1899 Ιωάννου Ραπτάκη Στοιχειώδης και Εφαρμοσμένη Γραφοστατική
ΓΑΚ 539 ΧΚ 1979

1899 Τιμ. Αργυρόπουλου Στοιχεία Φυσικής Έκδοση 3η
ΓΑΚ 226 ΧΚ 1980

1899 Ιγνατίου Μοσχάκη Λόγος Εναρκτήριος
ΓΑΚ 202 ΧΚ 1983

1899 Ν. Ι. Σολωμού Πρακτική Μηχανική
ΓΑΚ 792 ΧΚ1996

1899 Oscar Jaeger Παγκόσμιος Ιστορία Τόμοι 2ος, 3ος, 4ος
ΓΑΚ ….. ΧΚ 2005

1900 Κ. Αδαμόπουλος Ασχήμιαι του καθηγητού του Πανεπιστημίου
Ευαγγέλλου Καλλιοτζή
ΓΑΚ ….. ΧΚ….

1900 Ι. Σ. Μανιατάκη Γεωπόνου Σηροτροφικά Βιβλιοθήκη Βιομηχανικής
Και Εμπορικής Ακαδημίας

1900 Ιω. Χατζηδάκη Θεωρητική Αριθμητική Εκδ. 4η
ΓΑΚ 264 ΧΚ 1990

1900 Ιω. Χατζηδάκη Στοιχεία Γεωμετρίας Έκδ. 7η
ΓΑΚ 279 ΧΚ 1986

1900 Δελτίον Γεωργικόν του Υπ. Εσωτερικών Τεύχη Α-ΙΒ
ΓΑΚ 332 ΧΚ1990

1900 Ιω. Χατζηδάκι Στοιχειώδης Αριθμητική Έκδ. 8η
ΓΑΚ….. ΧΚ 1980

1900 Χ. Άννινου Ο Στρατιώτης
ΓΑΚ 356 ΧΚ 1990

1900 Αν. Δαμβέργη Ο υλικός κόσμος
ΓΑΚ 557 ΧΚ 1990

1900 Ιω. Χατζηδάκι Ολοκληρωτικός λογισμός Τόμος 1ος
ΓΑΚ 419 ΧΚ 1991

1900 Γεωρ. Αθανασιάδης Συστήματα των Ηλεκτρικών μονάδων
ΓΑΚ 438 ΧΚ 1993

1900 Ποθητού Ψαρά Ο Αστερόεις Ουρανός
ΓΑΚ 893 ΧΚ 1983

1900 Δελτίο της εν Ελλάδι Εταιρείας των Φυσικών Επιστημών Τεύχη 1-10
ΓΑΚ….. ΧΚ 1990

1900 Ιωάν. Βασιλά Βιτάλη Αι μαθηματικαι σπουδαί
ΓΑΚ 767 ΧΚ 1983

1900 Σπ. Μηλιαράκης Εγχειρίδιον Βοτανικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου