Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας ... Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε. 
   Ιστορική Έκθεση του Δημοτικού Σχολείου Αετού Τριφυλίας.                                                              

    Του

 Δημήτρη Α.  Δριμή    εκπαιδευτικού, τ. Δημάρχου Αετού 
           
Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων. 
         
  Σύμφωνα με την έκθεση του Διευθυντή, το δημοτικό σχολείο Αετού λειτουργούσε ως δημόσιο μονοτάξιο, τουλάχιστον, από το 1885. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε διτάξιο και από το 1904 σε τριτάξιο. Στεγαζόταν σε κτίριο της εκκλησίας και σε διάφορα ιδιωτικά κτίρια μέχρι το 1905, που κατασκευάστηκε νέο διδακτήριο από το κράτος και δωρεά του Α. Συγγρού. Σ` αυτό το κτίριο λειτούργησε μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 1943 που το χωριό πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές και από το σχολείο έμειναν μόνο τα τοιχεία. Τα χρόνια 1943-1945 το σχολείο δεν λειτούργησε εξαιτίας της έλλειψης δασκάλου. Από το 1945 στεγαζόταν σε κτίριο που είχε ολοκληρωθεί το 1937 και προοριζόταν για τη στέγαση του ημιγυμνασίου. Το ημιγυμνάσιο όμως, που λειτουργούσε προπολεμικά στον Αετό, μεταφέρθηκε στους Γαργαλιάνους μεταπολεμικά και έτσι το κτίριο δόθηκε για τη στέγαση του τριτάξιου δημοτικού σχολείου Αετού. Και αυτό όμως το κτίριο είχε υποστεί ζημιές από την πυρπόληση του χωριού, οι οποίες αποκαταστάθηκαν με χρήματα του υπουργείου ενώ κατασκευάστηκαν και τουαλέτες που πρίν δεν υπήρχαν. Πρόβλημα του νέου σχολείου ήταν η στενότητα του προαύλιου χώρου. Σχολικός κήπος λειτουργούσε στο κατεστραμμένο κτίριο Συγγρού ενώ ανθόκηπος στο χώρο του νέου διδακτηρίου. Μαθητική, τέλος, βιβλιοθήκη λειτουργούσε στοιχειωδώς με βιβλία του διδακτικού προσωπικού.
        
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.
       Ιστορική Έκθεσις του Δημοτικού Σχολείου Αετού Τριφυλίας 
     
      Πότε το
πρώτον και υπό ποίου ιδρύθη, ως και υπό ποίον τύπον ελειτούργησεν το σχολείον τούτο δεν είναι δυνατόν να γνωρίζωμεν, δεδομένου ότι αι πηγαί παρά των οποίων ηρήσθημεν τας πληροφορίας μας ανάγονται έως το έτος 1885. Την εποχήν αυτήν ελειτούργει εις τον Αετόν 1/ξιον Δημοτικόν Σχολείον στεγαζόμενον εις κτήριον ιδιοκτησίαν της εκκλησίας. Από το 1890 έως το 1904 ελειτούργησε ως 2/ξιον και 3/ξιον εις διάφορα ιδιωτικά μισθωμένα κτήρια. Το ως άνω λειτουργούν σχολείον ήτο Δημόσιον. Κατά το έτος 1904-1905 ανηγέρθη νέον διδακτήριον δαπάναις του κράτους, εκ του παρά του αειμνήστου δωρητού Ανδρέου Συγγρού δωρηθέντος χρηματικού ποσού. 
     
      Εκεί ελειτούργησεν ως 3/ξιον μέχρι την 11ην Σεπτεμβρίου 1943 ότε επυρπολήθη υπό των Γερμανών. Από το έτος 1943-1945 δεν ελειτούργησεν διόλου, ουχί ελλείψη κτηρίου αλλά διδακτικού προσωπικού. Το κτίριον αυτό δεν επισκευάσθη έκτοτε και παραμένουν εκεί τα τοιχεία. Από το 1945 και εντεύθεν λειτουργεί ως 3/ξιον, στεγαζόμενον εις κτήριον του οποίου τα μεν τοιχεία ανηγέρθησαν κατά το έτος 1925-1926 υπό της κοινότητος, αποπερατώθη δέ κατά το έτος 1936-1937 δια Κρατικής αρωγής. Το ως άνω κτήριον προορίζετο διά Ημιγυμνάσιον το οποίον ελειτούργει προπολεμικώς εις Αετόν, μεταφερθέντος όμως του Ημιγυμνασίου τούτου εις Γαργαλιάνους χρησιμοποιείται έκτοτε ως Δημοτικόν Σχολείον. Πρέπει ν` αναφέρωμεν ότι το κτήριον τούτο υπέστη κατά την πυρπόλησιν του χωρίου υπό των Γερμανών ορισμένας ζημίας. Διά τελευταίας όμως Κρατικής επιχορηγήσεως ανερχομένης εις το ποσόν των 10.000.000 δραχμών αφ` ενός μεν επισκευάσθη τούτο πλήρως, αφ` ετέρου δε, ανηγέρθησαν παρά τω σχολείω αφοδευτήρια τα οποία μέχρι τούδε έλλειπον παντελώς από το σχολείον. 
     
     Σοβαροτέρα έλλειψις του Σχολείου αυτού είναι η στενότης του προαυλίου. Επιδιώκεται όμως η επέκτασις τούτου δια της απαλλοτριώσεως αγώνου χώρου ευρισκομένου παρά τω σχολείω. 
      
      Σχολικός κήπος ελειτούργει εις το καταστραφέν διδακτήριον (Συγγρού) ιδρυθείς συγχρόνως με το διδακτήριον δηλαδή κατά το έτος 1904-1905, ένθα και καλλιεργείται ακόμη επεκταθείς μόνον καθ` όλην την έκτασιν του προαυλίου του κατεστραμένου αυτού διδακτηρίου το οποίον τώρα είναι άχρηστον. 

     Παρ` ότι όμως ο χώρος είναι αρκετός (2 περίπου στρέμματα) δεν είναι κατάλληλος καθ` ότι το έδαφος είναι αμμώδες, καταβάλλεται δέ κάθε προσπάθεια προς πλουτισμόν του εδάφους τούτου δια κόπρου. Παράλληλα καλλιεργείται ανθόκηπος εις το προαύλιον του ήδη λειτουργούντος διδακτηρίου. 

     Μαθητική Βιβλιοθήκη δεν ιδρύθη ποτέ. Λειτουργεί όμως τα τελευταία έτη πενιχρώς βέβαια τοιαύτη, προσφερομένων προς τούτο βιβλίων και περιοδικών διά τα ελεύθερα αναγνώσματα, ως και βοηθητικά βιβλία των άλλων μαθημάτων υπό του διδακτικού προσωπικού. 
                       Εν Αετώ τη 24 – 4 – 53 
                    Ο Δ/ντής του Σχολείου (δυσανάγνωστη υπογραφή) 

Φωτογραφίες: 
      1. Το διαβιβαστικό του Δ`ντή του σχολείου 
      2. Η Τρίτη και τελευταία σελίδα της έκθεσης του Δ`ντή του σχολείου 
      3. Διάγραμμα του τετραταξίου δημοτικού σχολείου Αετού, 1898, σχέδια του Δ. Καλλία, από το βιβλίο «Ο Δ. Καλλίας και το σχολικό κτίριο» της Μάρως Καρδαμίτση - Αδάμη 
      4. Το σχολείο Συγγρού, όπως αποκαταστάθηκε από τους κατοίκους του Αετού τη δεκαετία του `70. Έχει δε χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/880/24228/30-5-1989, ΦΕΚ 436/Β/5-6-1989 
      5. Το νεότερο δημοτικό σχολείο Αετού, όπως αποκαταστάθηκε το 2006.Αναρτήθηκε από Παναγιώτης Καραϊσκος https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου