Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017
Ιστορικά των σχολείων μας … για να θυμόμαστε και να κρίνουμε
1953. Ιστορική Έκθεση του Δημοτικού Σχολείου Κάκκαβα

 Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Το δημοτικό σχολείο Κάκκαβα, σύμφωνα με την έκθεση της Διευθύντριας, λειτούργησε το 1937 ως ιδιωτικό και από το 1939 ως μονοτάξιο δημόσιο. Αρχικά στεγαζόταν σε υπόγεια αποθήκη, στη συνέχεια σε μικρή καλύβα και πολλές φορές λειτούργησε στο ύπαιθρο! Το 1940 η δασκάλα «ανάγκασε» τους κατοίκους να επισκευάσουν την εκκλησία για να στεγασθεί το σχολείο. Με τους μαθητές διαμόρφωσαν τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας και φύτεψαν αρκετά κυπαρίσσια και ακακίες. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούσαν και για το μάθημα της Γυμναστικής. Το 1940 ίδρυσαν σχολικό κήπο στον οποίο αφενός πειραματίζονταν οι μαθητές και αφετέρου αποκόμιζαν έσοδα για τις ανάγκες του σχολείου. Το χώρο του κήπου αποζημίωσαν οι κάτοικοι. Το 1939, στα πλαίσια της τοπικής γιορτής, δόθηκε παράσταση από τους μαθητές και εισπράχθηκαν χρήματα, με τα οποία αγοράστηκαν τα αναγκαία για το ξεκίνημα του σχολείου. Με την πάροδο του χρόνου προμηθεύτηκαν αναγκαία εποπτικά μέσα και βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Η έκθεση μας πληροφορεί, ακόμα, πως το 1951 έγινε δωρεά 2 στρεμμάτων, από την οικογένεια Γκόγκα, και ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση διδακτηρίου. Η προσαρτημένη, τέλος, φωτογραφία είναι από εκδρομή του σχολείου στο Καλονερό την πρωτομαγιά του 1939.
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.Ιστορική Έκθεσις ιδρύσεως Δημοτικού Σχολείου Κάκκαβα
Το Ι/τάξιον Δημ. Σχολείον Κάκκαβα, εις ό υπηρετώ, συνεστήθη το έτος 1939 παρά του επί Θρησκευμάτων κι Εθνικής Παιδείας Σ/ού Υπουργείου, επιθεωρητεύοντος του κ. Ιωάννου Δανοπούλου. Ελειτούργησεν μετά την 20ην Απριλίου ιδίου έτους με 15 μόνον μαθητάς. Μέχρι τέλους του ιδίου σχολ. έτους εστεγάζετο εις μίαν μικράν καλύβην και πολλάκις εις το Ύπαιθρον. 1ος Δημ/λός του υπήρξα εγώ.
Προ 2/ετίας είχε λειτουργήσει ως ιδιωτικό με Δ/λον κ. Πέτρον Κατσαργύρην (νυν Επιθεωρητήν Αμυνταίου) κι εστεγάζετο εις κάποιαν υπόγειον αποθήκην. Ούτος συνέτεινε πολύ εις την σύστασιν Κρατικού σχολείου. Είναι ο εισηγητής.
Το επόμενον έτος εξηνάγκασα τους κατοίκους να επισκευάσωσι την μικράν εκκλησίαν των και να στεγασθώ εκεί. Με τους ολιγαρίθμους μαθητάς ισοπεδώσαμεν το προαύλιον κι ούτω σήμερον ο κάθε προσκυνητής ευχαριστείται να βλέπη τον εξωτερικόν εξωραϊσμόν. Εφυτεύσαμε αρκετά κυπαρισσάκια και ακακίες εις τον ιερόν τούτον περίβολον, τον οποίον είχαμε και ως Γυμναστήριον. (Αναφέρω ταύτα διότι την είχαν αφήσει όπως εκτίσθη).
Κατά το ίδιον σχολ. έτος (1939-1940) ίδρυσα και τον νυν υπάρχοντα μικρόν σχολ. κήπον εξ εξακοσίων αριθ. (600) τ.μ., μέσα εις τον οποίον εφυτεύσαμεν 60 νερατζιές μικρές (ουδόλως ηυδοκίμησαν) και 40 συκιές (σχετικώς ανεπτύχθησαν κι επωλήθησαν αι πλείσται υπέρ του σχολ. ταμείου) και άλλα δένδρα: αμυγδαλέας, βυσινέας και κορομηλέας. Τμήμα αυτού έγινε ανθόκηπος και το έτερον λαχανόκηπος. Εις τούτο επειραματίζοντο οι μαθηταί για την σπορά κατά γραμμάς ή στα πεταχτά, φυτών μεγάλης καλλιεργείας. Ως φράκτης ετέθησαν καλάμια και φραγκοσυκιές, άτινα με τον καιρό κατεστράφησαν τόσον από τους ανέμους όσον κι από τα ζώα. Το μικρό αυτό τεμάχιον Γής εχορηγήθη τη επιμονή μου τότε κι αποζημιώθη υπό των κατοίκων, αντί 1500 δραχμών (τότε).

Την ημέραν της Αναλήψεως του έτους 1939 (τοπική εορτή) εδόθη σχολική εορτή υπό των άνω μαθητών και εισεπράχθησαν 400 δραχ. με τας οποίας επήρα άπαντα τα βιβλία αρχείου κ.λ.π. χρειώδη δια το ξεκίνημα. Συν τω χρόνω επρομηθεύθησαν και αρκετά εποπτικά μέσα ως και βιβλία βιβλιοθήκης.
Σήμερον υπάρχουσι εις την βιβλιοθήκην 27 διάφορα βιβλία συμπεριλαμβανομένων και των της Μαθ. Προνοίας, ως και σειρά περιοδικού Σχολ. Υγιεινής.
Το 1951 εδωρήθη υπό του Χρήστου Γ. Γκόγκα και Παναγιώτου Ι. Γκόγκα εν οικόπεδον εκ 2 στρεμμάτων δι` ανέγερσιν διδακτηρίου. (Προ ημερών οι κάτοικοι έκαμον έναρξιν εργασιών για την πέτρα κ.λ.π.).
Εις την προσηρτημένην φωτογραφίαν διακρίνονται οι 15 μαθηταί που πρώτο εφοίτησαν εις το εν λόγω Σχολείον κατά το έτος 1939, ως και ο κ. Κατσαργύρης μεθ` ετέρου ενός Γυμνασιόπαιδος εκ Κάκκαβα. Αύτη ελήφθη την 1-5-1939 εις Καλό-Νερό που είχομεν εκδράμει μετ` άλλων Σχολείων διά Πρωτομαγιά.
Εν Κάκκαβα τη 10-3-1953
Η Δ/ρια του Σχολείου
Σ. Τσόπελλα
Φωτογραφίες
1.Το διαβιβαστικό της Δ`ντριας του σχολείου
2.Εις την προσηρτημένην φωτογραφίαν διακρίνονται οι 15 μαθηταί που πρώτο εφοίτησαν εις το εν λόγω Σχολείον κατά το έτος 1939, ως και ο κ. Κατσαργύρης μεθ` ετέρου ενός Γυμνασιόπαιδος εκ Κάκκαβα. Αύτη ελήφθη την 1-5-1939 εις Καλό-Νερό που είχομεν εκδράμει μετ` άλλων Σχολείων δια Πρωτομαγιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου